Hudobný-dom.sk | Hudobné nástroje na dosah ...

Obchodné podmienky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti
Hudební dům s.r.o.
se sídlem Oválová 324/24, 160 00 - Praha 6
identifikační číslo: 27863883
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 122556 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese hudobny-dom.sk

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  obchodní společnosti Hudební dům s.r.o., provozovna José Martího 402/1b, 162 00 - Praha 6, identifikační číslo: 27863883, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122556  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., český občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese hudobny-dom.sk (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba nakupující zboží pro použití v rámci své podnikatelské činnosti. Záměr užití nakupovaného zboží v rámci své podnikatelské činnosti sděluje nakupující osoba uvedením čísla IČO nebo DIČ či DIČ DPH v objednávce.
1.3.   V případě, že je odběratel plátcem DPH uvede správné IČ DPH do kolonky DIČ (po rozbalení "nakupujem na firmu / kapelu / inštitúcii". Při splnění této podmínky bude fakturována cena bez DPH dle pravidel zahraniční REVERSE CHARGE.
V případě, že odběratel neuvede IČ DPH či uvede jiné číslo či znaky, tak se to bere jako akt vůle, že nechce uplatnit odpočet DPH. Pak prodávající fakturuje cenu s DPH. V tomto případě si také prodávající vyhrazuje, že nebude dodatečně opravovat odpočet DPH na faktuře. V případě, že by prodávající k této opravě přeci jen svolil, tak si může účtovat poplatek za administrativní náklady 10 Euro.
1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
1.6.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží kupující uvede potřebné údaje. Při změně údajů kupujícího, tyto údaje kupující aktualizuje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující zachovává mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Uživatelský účet je možno zrušit po dohodě obou stran.
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků .  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (sloučeno vždy do jedné položky v sekci "doprava").  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na email, sms zprávou nebo sděleno ústně telefonem.
3.8.    Sjednává-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí prodávající kupujícímu základní údaje o sobě a důležité údaje a účel hovoru (§1825). Smluvní vztah nastává ústní dohodou na předmětu a způsobu plnění.
3.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.     CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese José Martího 1b, 160 00 Praha 6, Veleslavín;
b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2644452001/5500, vedený u společnosti Reiffeisenbabk (dále jen „účet prodávajícího“);
d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému či bankovním převodem;
e) bezhotovostně platební kartou; 
f) prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.    V případě bezhotovostní platby hradí kupující kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby se za okamžik uhrazení považuje připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.    Prodávající vystaví a dodá kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
5.1.    Odstoupení od smlouvy je stanoveno sbírkou zákonů 363/2013 a ustanoveními občanského zákoníku
5.2.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
5.3.    Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:
a) uzavření smlouvy,
b) v případě uzavření kupní smlouvy, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.,
c) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, nebo
d) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.
5.4.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Hudební dům s.r.o., provozovna: José Martího 1b, 162 00 - Praha 6, tel: +420 220 561 072, obchod@hudobny-dom.sk formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nebo můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (viz. níže), není to však povinností kupujícího.“
Využije-li kupující této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
5.5.    Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5.6.    Důsledky odstoupení od smlouvy
5.7.    Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od prodávajícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud to kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.8.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží dechových hudebních nástrojů, plátků a příslušenství (vkládaných při použití na ústa a do úst), jež byly použity a z hygienických důvodů je nelze vrátit,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
5.9.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do dvacetišesti (26) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.10.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal .
5.11.    Nárok na úhradu snížení hodnoty dle bodu 5.15./c vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.12.    Kupující souhlasí, že prodejní a přepravní obal, stejně jako všechny součásti balení a příslušenství zboží jsou součástí dodaného zboží. Prodávající dodává zboží jako celek včetně těchto součástí. V případě vrácení zboží bez těchto součástí či jsou-li prodejní obal, výplně a příslušenství poškozeny nad úroveň nutnou k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, považuje se to za snížení hodnoty zboží. Stav přepravního obalu (bez potisku od výrobce) nemá vliv na snížení hodnoty vraceného zboží, tento obal má pouze ochrannou funkci.
5.13.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem, kterým kupující hradil. Chce-li kupující vrátit úhradu převodem na účet, uvede toto přání při odstoupení od smlouvy a připíše číslo účtu pro vrácení.
5.14.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Je-li se zbožím dodáno jiné zboží za zvýhodněnou cenu  (v katalogu webového rozhraní jde o jednu položku s označením "SET" slučující více zboží), kupující vrátí všechny položky tohoto setu, neboť cenová výhoda je podmíněná platností smlouvy pro všechny položky tohoto setu.
5.15.    Pokud kupující obdržel zboží na základě smlouvy:

a) Převzetí zboží při odstoupení od smlouvy
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 26 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zajistí kupující jeho doručení zpět nebo jej předá v provozní době na adrese Hudební dům s.r.o., provozovna: José Martího 1b, 162 00 - Praha 6, tel: +420 220 561 072. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 26 dnů.“.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Kupující ponese přímé maximální náklady spojené s vrácením zboží ve výši 120Kč až 600Kč v případě využití služby PPL (pro balík do 50Kg a max. velikosti součtu délky a obvodu 300cm zabalené a odeslané dle podmínek: https://www.ppl.cz/ftp/dokumenty_ke_stazeni/Obchodni%20podminky.pdf ). (objednávka přepravy https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=objPrepravyHotoveNew ).
Nebo ponese přímé maximální náklady spojené s vrácením zboží v rozpětí 100Kč až 7000 Kč (vysvětlení: vyšší úroveň je odhadována pro komplikované stěhování klavíru či pianina přes více pater z velké vzdálenosti).
Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (předvedení a prodej u kupujícího doma) nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

d) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:
(kupující vyplní tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od smlouvy - formulář
 

Adresát: Hudební dům s.r.o., provozovna: José Martího 1b, 162 00 - Praha 6, tel: +420 220 561 072, obchod@hudobny-dom.sk


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)


datum objednání: ..........................

datum obdržení: ...........................


jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:...................................................

adresa spotřebitele/spotřebitelů:.................................................................


chce-li spotřebitel vrátit peníze převodem, bude to na číslo účtu: ...............................................

chce-li spotřebitel uvést číslo objednávky nebo faktury:  .............................................

podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

......................................................................

datum:...................................
 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Formulář zašlete na email obchod@hudobny-dom.sk nebo poštou či osobně doneste na adresu provozovny.
 

(kupující vyplní tento formulář a pošle jej zpět pouze v případě, že chce odstoupit od smlouvy)

(samostatný formulář najdete zde)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.    Prodávající dodá podle kupní smlouvy zboží na místo určené kupujícím a kupující převezme  zboží při dodání. 
6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.    V případě, že má kupující zájem o opakované doručení či prodloužené uskladnění nad běžné lhůty pošty či  přepravních služeb, informuje o tomto prodávajícího a ten to v rámci možností zajistí. V případě, že kupující o této potřebě neinformuje, vrací se zboží zpět k prodávajícímu a obě strany považují kupní smlouvu za neuzavřenou. Za běžnou lhůtu pro vyzvednutí se považuje 7 dní. Prodávající může náklady na uskladnění po kupujícím nepožadovat.
6.5.    Zaslané zboží prodávající pojistil proti poškození při přepravě. Vidí-li kupující viditelné vady na obalu zboží nebo obsahu zásilky, informuje řidiče či prodávajícího při převzetí nebo může odmítnout převzetí zásilky. Při odmítnutí převzetí pro urychlení opětovného dodání zboží může kupující informovat prodávajícího o nepřevzetí a prodávající obratem zašle jiné stejné zboží.
6.6.    Při zaslání zboží, může kupující odložit prohlídku zboží do doby, kdy je dopraveno do místa určení. Kupující zboží prohlédne co nejdříve ve smyslu znění §2104 a §2105 občanského zákoníku. Včasným oznámením vady si kupující udrží práva, která by dle §2111 a §2112/1 občanského zákoníku jinak pozbyl.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ    
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prezentace a reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
7.4.1.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
7.4.2.    Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 210
7.5.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.5.1.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
7.5.2.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.6.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.6.1.  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
7.6.2.  Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
7.7.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.8.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (José Martího 402/1b, 162 00 - Praha 6, tel: +420 220 561 072, obchod@hudobny-dom.sk ) a okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému. V případě výpadků výroby u výrobců (covid, válečné či politické důvody v zemích výrobce apod.) může dojít k dlouhým dodacím lhůtám. Během těchto prodlev v dodávkách může dojít k nečekanému navýšení cen. V těchto případech si prodávající vyhrazuje neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím. Prodávající v těchto případech kupujícího o těchto situacích informuje.
8.3.    Kupující má právo dle §1814 bodu i) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit v případě zvýšení ceny prodávajícím. V případě akceptace cenové změny kupujícím k uzavření kupní smlouvy dojde. 
8.4.    Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován.
8.5.    Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.6.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@hudobny-dom.sk . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.7.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.8.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a   (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro zaslání dotazu na spokojenost s nákupem, pro zasílání informací a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení odvolá souhlas na svém uživatelském účtu v sekci "osobní údaje" odkliknutím značky vedle nápisu "Chci dostávat informace o novinkách" nebo zasláním nesouhlasu elektronickou poštou.
10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11.    DORUČOVÁNÍ
11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Hudební dům s.r.o. José Martího 1b, 162 00 - Praha 6, adresa elektronické pošty obchod@hudobny-dom.sk , telefon 0800 135 332. 


Infolinka zdarma
0800 135 332

 

obchod@hudobny-dom.sk

 

• s nami ušetríte

• jednoducho objednáte

• doručenie pri nákupe nad 100 € zdarma

• záruka až 5 rokov

• náhľad do našich a dodávateľských skladov

 

facebook

testy klávesových
nástrojov nájdeš na:

 

WWW.PROPIANO.CZ

 

 X

v Hudobnom dome teraz nakupuje
1 zákaznikov